Επιθεώρηση και πιστά αντίγραφα δηλώσεων που εγγράφονται

60.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να επιθεωρεί οποιαδήποτε έγγραφα που καταχωρίζονται και εγγράφονται από τον Έφορο με την καταβολή τέτοιων τελών ως ήθελαν καθοριστεί0 και οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να ζητά πιστοποιητικό εγγραφής οποιουδήποτε οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ή αντίγραφο, ή απόσπασμα από οποιαδήποτε εγγεγραμμένη δήλωση το οποίο πιστοποιείται από τον Έφορο ή άλλο λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, και καταβάλλονται για το εν λόγω πιστοποιητικό εγγραφής, πιστό αντίγραφο ή απόσπασμα, τέτοια τέλη που ήθελαν καθοριστεί.

(2) Πιστοποιητικό εγγραφής, αντίγραφο ή απόσπασμα οποιασδήποτε έκθεσης που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού, αν πιστοποιήθηκε δεόντως ως γνήσιο αντίγραφο ή απόσπασμα με την υπογραφή του Εφόρου ή άλλου λειτουργού δεόντως εξουσιοδοτημένου από αυτόν, (του οποίου η επίσημη θέση δεν είναι αναγκαίο να αποδειχτεί), γίνεται δεκτό ως μαρτυρία του ίδιου κύρους με εκείνη του πρωτότυπου εγγράφου, σε κάθε νομική διαδικασία, αστική ή ποινική.