Δημοσίευση καταχωρίσεων στο μητρώο

59. Κάθε καταχώρηση που γίνεται από τον Έφορο στο μητρώο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με δημοσίευση σε ηλεκτρονική εφημερίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται ο ίδιος, η οποία θα επιτρέπει στο κοινό την πρόσβαση και τη διαδικτυακή περιήγηση στις δημοσιευμένες πληροφορίες κατά χρονολογική σειρά μέσω της ιστοσελίδας του Εφόρου και σε τέτοια περίπτωση κάθε αναφορά στο παρόν άρθρο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα νοείται ότι αποτελεί αναφορά στην εν λόγω ηλεκτρονική εφημερίδα.