Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“όστρεα” περιλαμβάνουν το γόνο και τα προϊόντα των οστρέων.