Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οστρεοτροφείων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“όστρεα” περιλαμβάνουν το γόνο και τα προϊόντα των οστρέων.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από αίτηση να εκδίδει διάταγμα για οστρεοτροφείο

3. Διάταγμα για την εγκαθίδρυση ή βελτίωση, και για τη συντήρηση και ρύθμιση, οστρεοτροφείου στην ακτή και στο βυθό της θάλασσας, από πάνω ή από κάτω, ή μερικώς από πάνω και μερικώς από κάτω, από το σημείο ρηχίας (η οποία ακτή και βυθός αναφέρονται στο Νόμο αυτό ως η θαλάσσια ακτή) δύναται να εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού, μετά από αίτηση με υπόμνημα για το σκοπό αυτό που υποβλήθηκε στο Διοικητή από οποιαδήποτε πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν τέτοιο διάταγμα (τα οποία πρόσωπα αναφέρονται στο Νόμο αυτό ως οι καλλιεργητές).

Δημοσίευση του σχεδίου διατάγματος και ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες παρακείμενων γαιών, κ.λ.π.

4. Αν κατά την εξέταση του υπομνήματος το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό να προχωρήσει στην υπόθεση, οι καλλιεργητές θα μεριμνήσουν ώστε να δημοσιευθούν και κυκλοφορήσουν, κατά τον τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί επαρκή και κατάλληλο προς πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, αντίγραφα σχεδίου του διατάγματος όπως προτείνεται από αυτούς (με τέτοιες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, όπως απαιτεί το Υπουργικό Συμβούλιο), και θα δώσουν ειδοποίηση της αίτησης, κατά τον τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο διατάσσει ή εγκρίνει, στους ιδιοκτήτες ή στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, μισθωτές ή στους φερόμενους ως μισθωτές, και στους κατόχους (αν υπάρχουν) του μέρους της ακτής στο οποίο αναφέρεται το προτεινόμενο διάταγμα, και των γαιών των παρακειμένων προς αυτή.

Ενστάσεις και παραστάσεις σχετικά με το διάταγμα

5. Κατά τη διάρκεια ενός μηνός μετά την πρώτη δημοσίευση του σχεδίου διατάγματος ο Διοικητής δέχεται οποιεσδήποτε ενστάσεις ή παραστάσεις, που γίνονται προς αυτόν γραπτώς αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα.

Έρευνα για το προτεινόμενο διάταγμα από δημόσιες συνεδριάσεις

6. Ο Διοικητής το συντομότερο δυνατό μετά την εκπνοή του εν λόγω μήνα προχωρεί στη διενέργεια έρευνας που αφορά το θέμα του προτεινόμενου διατάγματος, και για το σκοπό αυτό συγκαλεί συνεδρίαση ή συνεδριάσεις σε κάποιο κατάλληλο μέρος στην περιοχή του μέρους της ακτής στο οποίο αναφέρεται το προτεινόμενο διάταγμα, και εκεί λαμβάνει οποιαδήποτε μαρτυρία και πληροφορία που προσφέρεται, και ακούει και ερευνά οποιεσδήποτε ενστάσεις ή παραστάσεις που γίνονται αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα, με εξουσία από καιρό σε καιρό να αναβάλλει οποιαδήποτε συνεδρίαση, και ο Διοικητής δύναται, για σκοπούς έρευνας, να λαμβάνει μαρτυρία, και με κλήση υπογραμμένη από αυτόν να απαιτεί την παράσταση οποιουδήποτε προσώπου, και να εξετάζει αυτό και οποιοδήποτε πρόσωπο που εμφανίζεται ενώπιον του, ενόρκως ή με άλλο τρόπο, όπως νομίζει σκόπιμο, και δύναται να επάγει όρκο ή να λάβει οποιαδήποτε ένορκη κατάθεση για σκοπούς έρευνας( και πρόσωπο που κλητεύθηκε με τον τρόπο αυτό το οποίο, αφού του προσφερθούν οι εύλογες δαπάνες του, αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί προς την κλήση αυτή, και πρόσωπο το οποίο αρνείται ή αμελεί να απαντήσει ερώτηση την οποία ο Διοικητής είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλει, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε αδίκημα( και πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα δίδει ψευδή μαρτυρία σε ένορκη εξέταση σε οποιαδήποτε τέτοια έρευνα, ή σε ένορκη κατάθεση που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε τέτοια έρευνα, θεωρείται ένοχο ψευδορκίας.

Η ειδοποίηση δημοσιεύεται κατά τέτοιο τρόπο όπως διατάσσει ο Διοικητής για κάθε τέτοια συνεδρίαση (εκτός από αναβαλλόμενη συνεδρίαση) δεκατέσσερις ημέρες τουλάχιστο πριν από τη σύγκληση της.

Έκθεση του Διοικητή αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα

7. Ο Διοικητής υποβάλλει γραπτή έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο εκθέτοντας στην αρχή το αποτέλεσμα της έρευνας, και δηλώνοντας κατά πόσο κατά τη γνώμη του το προτεινόμενο διάταγμα θα έπρεπε να εγκριθεί, με ή χωρίς αλλαγή, και αν εγκριθεί με αλλαγή, τότε με ποια αλλαγή, και τους λόγους του για αυτήν, και τις ενστάσεις και παραστάσεις, αν υπάρχουν, που υποβλήθηκαν κατά την έρευνα, και τη γνώμη του για αυτές.

Διευθέτηση και έκδοση διατάγματος

8. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από τον Κυβερνήτη της έκθεσης του Διοικητή, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει προς εξέταση των ενστάσεων ή παραστάσεων που έγιναν αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα και προς εξέταση της έκθεσης του Διοικητή, και μετά από αυτό είτε αρνείται την αίτηση είτε διευθετεί και εκδίδει διάταγμα κατά τέτοιο τύπο και το οποίο περιέχει τέτοιες διατάξεις όπως αυτό θεωρεί σκόπιμες.

Δημοσίευση του διατάγματος

9. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει διάταγμα, οι καλλιεργητές μεριμνούν ώστε να δημοσιευθεί και κυκλοφορήσει αυτό κατά τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί επαρκή προς πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, και δίνει ειδοποίηση για αυτό, κατά τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο διατάσσει ή εγκρίνει, στους ιδιοκτήτες ή φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, ή φερόμενους ως ενοικιαστές, και στους κατόχους (αν υπάρχουν) του μέρους της ακτής στο οποίο αναφέρεται το διάταγμα, και των γαιών των παρακειμένων προς αυτό.

Δαπάνες συναφείς με το διάταγμα

10. Όλες οι δαπάνες που προξενούνται αναφορικά με οποιαδήποτε αίτηση, ή με οποιοδήποτε διάταγμα που απορρέει από αυτή, καλύπτονται από τους καλλιεργητές, και ο Διοικητής, αν το θεωρεί ορθό, κατά ή οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης απαιτεί όπως οι καλλιεργητές καταβάλλουν σε αυτόν τέτοιο ποσό όπως ο Διοικητής θεωρεί απαραίτητο για ή για λογαριασμό των δαπανών αυτών, ή όπως παράσχουν ασφάλεια προς ικανοποίηση του Διοικητή για την πληρωμή των δαπανών αυτών όταν ζητηθούν.

Αποτελέσματα χορήγησης οστρεοτροφείου

11. Όταν διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του Νόμου αυτού παρέχει δικαίωμα οστρεοτροφείου, τα πρόσωπα που λαμβάνουν το διάταγμα, τα οποία στο Νόμο αυτό αναφέρονται ως οι εκδοχείς, δυνάμει του διατάγματος και του Νόμου αυτού, αλλά τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών και εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο διάταγμα, έχουν, εντός των ορίων του τροφείου, το αποκλειστικό δικαίωμα εναπόθεσης, αναπαραγωγής, βυθοκόρυσης και αλιείας και λήψης οστρέων, και κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού δύνανται, εντός των ορίων του τροφείου, να ενεργούν ως ακολούθως, δηλαδή, να κατασκευάζουν και συντηρούν οστρεοτροφεία, και σε οποιαδήποτε εποχή να συλλέγουν όστρεα, και να μετακινούν αυτά από τόπο σε τόπο, και να εναποθέτουν αυτά όπως και όταν νομίζουν ορθό, και να πράττουν όλα τα άλλα πράγματα τα οποία αυτοί θεωρούν κατάλληλα για τη λήψη, αποθήκευση, και εναπόθεση του προϊόντος του τροφείου τους.

Το τροφείο είναι εντός της επαρχίας για σκοπούς δικαιοδοσίας

12. Το μέρος της ακτής στο οποίο, αναφέρεται το διάταγμα βάσει του Νόμου αυτού (κατά την έκταση που δεν είναι κατά νόμο εντός του κυρίου μέρους οποιασδήποτε επαρχίας) για όλους τους σκοπούς δικαιοδοσίας θεωρείται ότι είναι εντός του κυρίου μέρους παρακείμενης επαρχίας, ή ότι είναι εντός του κυρίου μέρους κάθε παρακείμενης επαρχίας, αν πρόκειται για περισσότερες από μία.

Περιορισμός περιόδου τροφείου

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εκδίδει σε καμιά περίπτωση διάταγμα που παρέχει δικαίωμα οστρεοτροφείου για περίοδο μεγαλύτερη των είκοσι πέντε ετών.

Ιδιοκτησία οστρέων εντός του τροφείου

14. Όλα τα όστρεα που βρίσκονται εντός ή επί οστρεοτροφείου εντός των ορίων οστρεοτροφείου που παραχωρήθηκε βάσει του Νόμου αυτού αποτελούν απόλυτη ιδιοκτησία των εκδοχέων, και κατά όλα τα Δικαστήρια και αλλού, και για όλους τους σκοπούς, αστικούς, ποινικούς ή άλλους, θεωρούνται ότι βρίσκονται στην πραγματική κατοχή των εκδοχέων.

Ιδιοκτησία οστρέων που απομακρύνθηκαν από το τροφείο

15. Όλα τα όστρεα που απομακρύνθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο από οστρεότοπο εντός των ορίων οστρεοτροφείου, και δεν διατέθηκαν από ή βάσει της εξουσιοδότησης των εκδοχέων, αποτελούν απόλυτη ιδιοκτησία των εκδοχέων, και κατά όλα τα Δικαστήρια και αλλού, και για όλους τους σκοπούς, αστικούς, ποινικούς, ή άλλους, το απόλυτο δικαίωμα της κατοχής αυτών θεωρείται ότι ανήκει στους εκδοχείς.

Προστασία τροφείου

16. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τους εκδοχείς, τους αντιπροσώπους, υπαλλήλους, και εργάτες τους, εντός των ορίων οποιουδήποτε οστρεοτροφείου, ή σε οποιοδήποτε μέρος του χώρου εντός αυτού που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στο διάταγμα, εν γνώσει να ενεργεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:

(α) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σύνεργο αλιείας, εκτός από πετονιά και αγκίστρι ή δίχτυ κατάλληλο μόνο για να πιάνει ψάρια που πλέουν και το οποίο χρησιμοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλεί ή βλάπτει κατά οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε οστρεότοπο, ή όστρεα, ή το οστρεοτροφείο

(β) να βυθοκορεί για οποιοδήποτε έρμα ή άλλη ουσία παρά μόνο βάσει νόμιμης εξουσιοδότησης προς βελτίωση της ναυτιλίας

(γ) να εναποθέτει οποιοδήποτε έρμα, απόρριμμα, ή άλλη ουσία

(δ) να τοποθετεί οποιοδήποτε σύνεργο αλιείας, συσκευή ή πράγμα που βλάπτει ή είναι πιθανόν να βλάψει οποιοδήποτε οστρεότοπο, ή όστρεα, ή το οστρεοτροφείο, εκτός για νόμιμο σκοπό ναυτιλίας ή αγκυροβολίου

(ε) να ενοχλεί ή βλάπτει κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρά μόνο όπως τελευταία προαναφέρθηκε, οποιοδήποτε οστρεότοπο, ή όστρεα ή το οστρεοτροφείο,

και αν πρόσωπο προβεί σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση του άρθρου αυτού υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για το πρώτο αδίκημα, και που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για το δεύτερο αδίκημα, και που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για το τρίτο και κάθε επόμενο αδίκημα, και κάθε πρόσωπο υπόκειται επίσης στην υποχρέωση καταβολής πλήρης αποζημίωσης στους εκδοχείς για όλες τις ζημιές που υπέστησαν λόγω της παράνομης πράξης του, και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής αυτή δύναται να ανακτηθεί από αυτό από τους εκδοχείς με διαδικασία σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, είτε διώχθηκε ποινικά είτε καταδικάστηκε για αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου αυτού είτε όχι:

Νοείται πάντοτε, ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν καθιστά παράνομη οποιαδήποτε πράξη που αναφέρεται στο άρθρο αυτό στην οποία προβαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο αν κατά τη διενέργεια της πράξης αυτής τα όρια του οστρεοτροφείου ή του χώρου εντός του οποίου αυτό περιγράφεται για το σκοπό αυτό στο διάταγμα δεν είναι επαρκώς σημειωμένα κατά τρόπο που καθορίζεται από ή βάσει του διατάγματος, ή αν η ειδοποίηση για τα όρια αυτά δεν δόθηκε σε αυτό κατά τον καθορισμένο τρόπο.

Παρακείμενα τροφεία

17. Όταν δύο ή περισσότερα οστρεοτροφεία που κατέχονται από διαφορετικούς εκδοχείς είναι παρακείμενα το ένα με το άλλο, και εγείρεται οποιαδήποτε διαδικασία κατά προσώπου για κλοπή οστρέων από οποιοδήποτε οστρεότοπο που δημιουργήθηκε βάσει διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό, είναι επαρκές, κατά ισχυρισμό και απόδειξη της ιδιοκτησίας και νόμιμης κατοχής των κλαπέντων οστρέων, και του τόπου από τον οποίο κλάπηκαν, να ισχυριστεί και να αποδείξει κάποιος ότι αυτά αποτελούσαν ιδιοκτησία και βρίσκονταν στην νόμιμη κατοχή του ενός ή του άλλου των εκδοχέων αυτών, και ότι κλάπηκαν από το ένα ή από το άλλο παρακείμενο οστρεοτροφείο.