Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από αίτηση να εκδίδει διάταγμα για οστρεοτροφείο

3. Διάταγμα για την εγκαθίδρυση ή βελτίωση, και για τη συντήρηση και ρύθμιση, οστρεοτροφείου στην ακτή και στο βυθό της θάλασσας, από πάνω ή από κάτω, ή μερικώς από πάνω και μερικώς από κάτω, από το σημείο ρηχίας (η οποία ακτή και βυθός αναφέρονται στο Νόμο αυτό ως η θαλάσσια ακτή) δύναται να εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού, μετά από αίτηση με υπόμνημα για το σκοπό αυτό που υποβλήθηκε στο Διοικητή από οποιαδήποτε πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν τέτοιο διάταγμα (τα οποία πρόσωπα αναφέρονται στο Νόμο αυτό ως οι καλλιεργητές).