Τρόπος παροχών

3. Κάθε παροχή που γίνεται βάσει του Νόμου αυτού γίνεται γραπτώς με την υπογραφή του Υπουργικού Συμβουλίου και την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας, και δύναται να γίνει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.