Παροχή να ορίζει, χρονική περίοδο, και όρους

4. Κάθε τέτοια παροχή προνοεί για την πληρωμή από τον αδειούχο ετήσιου ποσού αναφορικά με την άδεια, και ορίζει την περίοδο για την οποία παρέχεται η άδεια και το μέρος της ακτής για το οποίο παρέχεται αυτή, και τους όρους βάσει των οποίων κατέχεται.