Ασφάλεια να δίδεται από τον αδειούχο

5. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια παροχή ο προτιθέμενος αδειούχος δίδει τέτοια ασφάλεια που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο για την τακτική πληρωμή του ετήσιου ποσού που επιφυλάσσεται από την παροχή.