Ποινή για σπογγαλιεία χωρίς άδεια

6. Κάθε πρόσωπο, το οποίο κατά τη διάρκεια ισχύος της εν λόγω παροχής χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σκάφος ή λέμβο για σκοπούς αλιείας σπόγγων σε οποιοδήποτε μέρος της ακτής αναφορικά με το οποίο έγινε η παροχή, χωρίς την συγκατάθεση του αδειούχου, είναι ένοχο αδικήματος· και για κάθε τέτοιο αδίκημα υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες· και όλα τα σκάφη και οι λέμβοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πιο πάνω τρόπο υπόκεινται σε κατάσχεση και δύνανται να δημευθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκδικάζεται το αδίκημα.

Το μισό κάθε προστίμου που επιβάλλεται και πραγματικά ανακτάται βάσει του άρθρου αυτού, καταβάλλεται στον αδειούχο στα όρια της παροχής του οποίου διαπράχτηκε το αδίκημα.