Παράνομη αλιεία σπόγγων

7. Είναι παράνομο για οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) να αλιεύει σπόγγους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου εκτός αν έχει δεόντως παραχωρηθεί σε αυτό άδεια για το σκοπό αυτό βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού· ή

(β) να χρησιμοποιεί τράτα ή συσκευή ξυσίματος ή συσκευή παρόμοιας φύσης για την αλιεία σπόγγων εντός των αναφερόμενων υδάτων, εκτός αν έχει ειδική άδεια για αυτή όπως προνοείται κατωτέρω.