Παράνομη κατοχή σπόγγων..

13. Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή, φύλάξη, έλεγχο, ή διάθεση του οποιουσδήποτε σπόγγους, γνωρίζοντας ότι αυτοί λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου αυτού, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες και οι σπόγγοι κατάσχονται.