Άδειες

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τα τέλη και τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων δύνανται να χορηγούνται άδειες που επιτρέπουν σε οποιαδήποτε πρόσωπα να αλιεύουν σπόγγους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου, και δύναται να διορίζει τέτοια πρόσωπα όπως αυτό θεωρεί κατάλληλα, για να εκδίδουν τις εν λόγω άδειες.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους οποιασδήποτε άδειας που παραχωρείται βάσει του Νόμου αυτού υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ποινής στην οποία δυνατό να υπόκειται:

Νοείται πάντοτε ότι κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.