Κατάσχεση σπόγγων

11. Σπόγγοι που λήφθηκαν διαφορετικά παρά σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους όρους οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού παραμένουν και αποτελούν περιουσία της Κυβέρνησης.