Ειδικές άδειες

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει έγκριση με ειδική άδεια που φέρει την υπογραφή του σε οποιοδήποτε πρόσωπο για να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή που ορίζεται στην άδεια για τη λήψη σπόγγων εντός οποιουδήποτε μέρους των χωρικών υδάτων της Κύπρου, και δύναται να επισυνάπτει στην άδεια οποιουσδήποτε όρους ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμους.

Κάθε πρόσωπο το οποίο εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου ενεργεί κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου που αναφέρεται στην εν λόγω ειδική άδεια ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή που δεν ορίζεται σε αυτή είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.