Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίζει τη σπογγαλιεία

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όχι αργότερα από την 30ή Απριλίου κάθε έτους, να ορίζει με προκήρυξη που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα όρια εντός των οποίων θα διεξάγεται η σπογγαλιεία από πρόσωπα στα οποία έχει δεόντως παραχωρηθεί άδεια για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια του έτους· και πρόσωπο το οποίο αλιεύει σπόγγους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου εκτός των ορίων αυτών είναι ένοχο αδικήματος.