Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολής για τους Τυφλούς Άγιος Βαρνάβας (Μεταβίβαση) Νόμος και θα θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1957.