Παραχώρηση περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο

2. Η ιδιοκτησία όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που τώρα βρίσκεται στο όνομα των Επιτρόπων της Σχολής για Τυφλούς Άγιος Βαρνάβας διά του παρόντος περιέρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους σκοπούς συντήρησης σχολής για τους Τύφλους με το όνομα Άγιος Βαρνάβας και το Υπουργικό Συμβούλιο θα αναλάβει και, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, θα συνεχίσει τη Σχολή Τυφλών.