Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι θα τηρούνται στο μέτρο που οι περιστάσεις το επιτρέπουν σχετικά με οποιοδήποτε όρκο ή διαβεβαίωση που δίδεται ή οποιαδήποτε ένορκη δήλωση ή δήλωση που γίνεται ή έγγραφο που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και του εδαφίου (2) του άρθρου 7 και κάθε τέτοιος Κανονισμός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι μέχρι να τροποποιηθούν ή ανακληθούν από οποιοδήποτε τέτοιο Κανονισμό, θα ισχύουν οι Κανονισμοί που περιέχονται στο Δεύτερο Παράρτημα.