Όρκιση σε διαδικασία ενώπιον Τούρκικων Οικογενειακών Δικαστηρίων

7.-(1) Όποιος καλείται να δώσει μαρτυρία σε οποιαδήποτε αγωγή ή αίτηση που εκκρεμεί ενώπιον Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου, υποχρεούται πριν εξεταστεί, να δώσει τέτοιο όρκο όπως συνήθως δίνεται από πρόσωπα του δικού του θρησκεύματος ή πίστης όταν καταθέτουν ενόρκως ενώπιον δικαστηρίου. Ο όρκος αυτός δίνεται ενώπιον του Δικαστή του Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή αυτή ή η αίτηση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο όρκο.

Αν οποιοσδήποτε τέτοιος μάρτυρας ενστεί να δώσει όρκο ή αν υποβληθεί ένσταση κατά της δόσης όρκου από αυτόν λόγω ανικανότητας να δώσει όρκο ή, αν ο Δικαστής του Δικαστηρίου αυτού είναι της γνώμης ότι η ορκοδοσία δεν θα έχει δεσμευτικό αποτέλεσμα επί της συνείδησης του, ζητείται από αυτόν να προβεί σε προφορική διαβεβαίωση κατά τον τύπο που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν για οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου για το οποίο δεν γίνεται πρόνοια από οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή νομοθέτημα, απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση, ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει ενώπιον του Δικαστή του Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία στο θέμα για το οποίο απαιτείται ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση.