Όρκιση σε σχέση με ένορκες δηλώσεις για επίδοση ποινικών κλητηρίων ενταλμάτων

6. Όταν, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή νομοθετήματος, επίδοση ποινικού κλητηρίου εντάλματος δύναται να αποδειχτεί ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία με ένορκη δήλωση που έγινε από το πρόσωπο το οποίο έχει διενεργήσει την επίδοση, η ένορκη αυτή δήλωση δύναται να δοθεί, γίνει και δοθεί όρκος για αυτή ενώπιον οποιουδήποτε κοινοτάρχη ή άλλου προσώπου το οποίο έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο να ορκίζει για το σκοπό αυτό.