Όρκιση σε αγωγές ή θέματα που παραπέμπονται σε διαιτησία

5.-(1) Όταν δυνάμει των διατάξεων του περί Δικαστηρίων Νόμου ή οποιωνδήποτε Διαδικαστικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οποιαδήποτε αγωγή ή θέμα έχει παραπεμφθεί σε διαιτησία, οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής που ενεργούν δυνάμει της παραπομπής αυτής έχουν εξουσία, εκτός αν η παραπομπή εκφράζει αντίθετη πρόθεση, να ορκίζουν ή να δέχονται τις διαβεβαιώσεις ή δηλώσεις όλων των προσώπων που εμφανίζονται για να δώσουν μαρτυρία ενώπιον των διαιτητών αυτών ή του επιδιαιτητού, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε σχέση με οποιοδήποτε όρκο, διαβεβαίωση ή δήλωση που δόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).