Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“δήλωση” σημαίνει δήλωση που γίνεται εκούσια και υπογράφεται, άλλην από όρκο, ένορκη δήλωση ή διαβεβαίωση

“Πρωτοκολλητής” σημαίνει τον Αρχιπρωτοκολλητή, ή οποιοδήποτε Βοηθό Πρωτοκολλητή που είναι απεσπασμένος στο Ανώτατο Δικαστήριο ή τον Πρωτοκολλητή ή το Βοηθό Πρωτοκολλητή οποιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου.