Όρκιση σε ορισμένες περιπτώσεις

3. Όταν για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν γίνεται πρόνοια στο Νόμο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή νομοθέτημα-

(α) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή θέματος στη Δημοκρατία ή

(β) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή για την εγγραφή οποιουδήποτε εγγράφου εκτός της Δημοκρατίας ή

(γ) είναι αναγκαία η όρκιση αυτή ή η λήψη της διαβεβαίωσης αυτής, ένορκης δήλωσης ή δήλωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο ή

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να προβεί σε έκθεση είτε ενόρκως είτε με άλλο τρόπο ή

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να καταρτίσει οποιοδήποτε έγγραφο για την κατάρτιση του οποίου δυνατόν να απαιτείται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση,

ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει και κάθε τέτοιο έγγραφο δύναται να καταρτιστεί ενώπιον-

(i) Δικαστή οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία ή

(ii) [Διαγράφηκε].

(iii) Πρωτοκολλητή. ή

(iv) δικηγόρου που ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη, ο οποίος κατόπιν αιτήματός του υποβαλλομένου μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εγκρίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο προς εγγραφή στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων:

Νοείται ότι, δικηγόρος δεν αποδέχεται την ενώπιόν του δόση όρκου, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση ή τον καταρτισμό τέτοιου εγγράφου εφόσον, είτε ο ίδιος είτε άλλος δικηγόρος που εργάζεται στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, εκπροσωπεί το πρόσωπο το οποίο προτίθεται να δώσει τον όρκο ή άλλο πρόσωπο το οποίο είναι μέρος της διαδικασίας ή σχετίζεται με αυτήν ή με το θέμα για το οποίο δίδεται όρκος ή εφόσον έχει συμφέρον στην υπόθεση ή συγγενικό δεσμό μέχρι τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.