Ερμηνεία

2.Στο Νόμο αυτό-

“δήλωση” σημαίνει δήλωση που γίνεται εκούσια και υπογράφεται, άλλην από όρκο, ένορκη δήλωση ή διαβεβαίωση·

“δικηγόρος” σημαίνει πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα δυνάμει των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου·

“Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων” σημαίνει το τηρούμενο από τον Αρχιπρωτοκολλητή μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (iv) του άρθρου 3·

“Πρωτοκολλητής” σημαίνει τον Αρχιπρωτοκολλητή, ή οποιοδήποτε Βοηθό Πρωτοκολλητή που είναι απεσπασμένος στο Ανώτατο Δικαστήριο ή τον Πρωτοκολλητή ή το Βοηθό Πρωτοκολλητή οποιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου και περιλαμβάνει υπάλληλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Ανώτατο Δικαστήριο να εκτελεί καθήκοντα Πρωτοκολλητή στις εκάστοτε καθοριζόμενες από το Ανώτατο Δικαστήριο περιπτώσεις.