Ποινικό αδίκημα

3Α. Δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, ο οποίος, κατά την όρκιση, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση, πιστοποιεί ψευδώς ότι έχει ενώπιόν του τον ομνύοντα ή δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες προς πιστοποίηση της ταυτότητάς του ή παραβιάζει τις διατάξεις της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (iv) του άρθρου 3, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (€5.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.