Όρκιση που απαιτείται βάσει των περί Βρεττανικής Ιθαγένειας και Νομικής Υπόστασης των Αλλοδαπών Νόμων

4. Όταν οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση απαιτείται να ληφθεί ή να γίνει βάσει του περί Βρεττανικής Ιθαγένειας και Νομικής Υπόστασης των Αλλοδαπών Νόμου, του 1914, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή υποκαθιστά αυτόν ή οποιωνδήποτε κανονισμών που γίνονται βάσει αυτού, τέτοιος όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση λαμβάνεται ή γίνεται ενώπιον του Διοικητή της Επαρχίας στην οποία ο καταθέτης διαμένει.