Ώρες εργασίας βοηθού καταστήματος

7. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι ώρες εργασίας του βοηθού καταστήματος καθορίζονται ως ακολούθως:

(i) Για την περίοδο από 1η Ιουνίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου2001: 39 1/2 ώρες την εβδομάδα,

(ii) Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2002: 39 ώρες την εβδομάδα.

(iii) Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2003: 381/2 ώρες την εβδομάδα.

(iv) Από την 1η Ιανουαρίου 2004: 38 ώρες την εβδομάδα:

Νοείται ότι βοηθός καταστήματος που δε συμπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του δε θα απασχολείται πέραν των ωρών που προβλέπει ο εκάστοτε ισχύων περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων Νόμος, εξαιρουμένων των ωρών γεύματος.