Κενές θέσεις στο Διαιτητικό Δικαστήριο

4.-(1) Όταν Διαιτητικό Δικαστήριο συνίσταται από περισσότερους από ένα διαιτητές και δημιουργείται οποιοδήποτε κενό όσον αφορά τον αριθμό τους, το Δικαστήριο δύναται, με τη συγκατάθεση των μερών, να ενεργεί παρά την κενή αυτή θέση.

(2) Όταν το Διαιτητικό Δικαστήριο συνίσταται από διαιτητή που βοηθάται από εκτιμητές και δημιουργείται οποιαδήποτε κενή θέση στον αριθμό των εκτιμητών το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή είτε να ενεργεί παρά την κενή αυτή θέση είτε να συναινεί στην υπόδειξη και το διορισμό άλλου εκτιμητή για την πλήρωση της κενής αυτής θέσης.

(3) Καμιά ενέργεια, διαδικασία ή απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου δεν υπόκειται σε αμφισβήτηση ή ακυρώνεται εξαιτίας οποιασδήποτε τέτοιας κενής θέσης, νοουμένου ότι στις περιστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού η απαιτούμενη συναίνεση έχει ληφθεί προηγουμένως.