Συνεδριάσεις δύνανται να είναι δημόσιες ή κεκλεισμένων των θυρών

12.-(1) Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια Διαιτητικού Δικαστηρίου ή Επιτροπής Έρευνας, ανάλογα με την περίπτωση, να επιτρέπει ή αν μην επιτρέπει την είσοδο του κοινού ή του τύπου σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του.

(2) Όταν έχει επιτραπεί η παρουσία του τύπου σε συνεδρίαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου ή της Επιτροπής, και όχι διαφορετικά, δύναται να δημοσιεύεται δίκαιη και ακριβής έκθεση ή περίληψη της διαδικασίας περιλαμβανομένης της μαρτυρίας που προσάχθηκε στη συνεδρίαση αυτή:

Νοείται, όμως, ότι μέχρις ότου η διαιτητική απόφαση ή το αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιευτεί με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου κανένα σχόλιο δεν δημοσιεύεται σε σχέση με τη διαδικασία ή τη μαρτυρία. Πρόσωπο ένοχο παράβασης της διάταξης αυτής υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.