Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

“αγοραία αξία” σε σχέση με ακίνητο, σημαίνει το ποσό το οποίο το ακίνητο αυτό θα απέφερε αν επωλείτο εκούσια στην ελεύθερη αγορά, από πωλητή που ενεργεί εκούσια σε αγοραστή που ενεργεί εκούσια·

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείταιι ή αντικαθίσταται·

“αξία” [Διαγράφηκε]·

“αξία σε τιμές 1.1.1980”, σε σχέση με ακίνητο, σημαίνει την αξία που εκτιμήθηκε ως η αγοραία αξία αυτού σε τιμές 1.1.1980, κατά τη γενική εκτίμηση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VII του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα Κτηματικά Μητρώα:

Νοείται ότι όπου δεν υπάρχει τέτοια αξία ή η αξία χρήζει αναθεώρησης, λόγω ουσιαστικής αλλαγής στη φυσική ή νομική κατάσταση του ακινήτου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, την αξία την οποία ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 του ως άνω αναφερόμενου Νόμου·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου των Εσωτερικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος που διορίζεται από το Διευθυντή για όλους ή για κάποιο από τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

“επίτροπος εμπιστεύματος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Επιτρόπων Εμπιστεύματος Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“κληροδόχος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“κληρονόμος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“τίμημα πώλησης”, σε σχέση με δήλωση μεταβίβασης ακινήτου δυνάμει πώλησης, σημαίνει το τίμημα που δηλώνεται σύμφωνα με αυτή τη δήλωση μεταβίβασης από το δικαιοπάροχο και δικαιοδόχο αντί του οποίου το ακίνητο μεταβιβάζεται.