Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

“αγοραία αξία”, σε σχέση με ακίνητο, σημαίνει το ποσό το οποίο το ακίνητο αυτό θα απέφερε αν επωλείτο εκούσια στην ελεύθερη αγορά.

“αξία”, σε σχέση με ακίνητο σημαίνει την αξία του ακινήτου που είναι γραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή όπου δεν υπάρχει τέτοια αξία, η αξία την οποία ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου των Εσωτερικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος που διορίζεται από το Διευθυντή για όλους ή για κάποιο από τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

“τίμημα πώλησης”, σε σχέση με δήλωση μεταβίβασης ακινήτου δυνάμει πώλησης, σημαίνει το τίμημα που δηλώνεται σύμφωνα με αυτή τη δήλωση μεταβίβασης από το δικαιοπάροχο και δικαιοδόχο αντί του οποίου το ακίνητο μεταβιβάζεται.