Μείωση επιβολής και είσπραξης τέλους ή δικαιώματος για εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας

10. (1) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, όταν για την ίδια πράξη που αφορά την ίδια ακίνητη ιδιοκτησίας επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βάσει της οικείας νομοθεσίας:

Νοείται ότι όταν ο Διευθυντής δεν ικανοποιείται ότι το τίμημα πώλησης που δηλώθηκε και επί του οποίου επιβλήθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνήθηκε η πώληση, ο Διευθυντής δύναται, κατά την κρίση του, να επιβάλει και να εισπράξει τέλος βάσει της κλίμακας που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 17, το οποίο υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένου του τέλους που θα καταβαλλόταν επί του τιμήματος πώλησης που δηλώθηκε και επί του οποίου επιβλήθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

(2) Στις περιπτώσεις διενέργειας δήλωσης μεταβίβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τις οποίες επιβάλλονται και εισπράττονται τέλη με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, το τέλος μεταβίβασης που επιβάλλεται είναι μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(2Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), δεν παραχωρείται καμία έκπτωση στα τέλη μεταβίβασης που επιβάλλονται και εισπράττονται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα στην περίπτωση διενέργειας δήλωσης μεταβίβασης που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας πώλησης ακινήτων δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

(3) Στις περιπτώσεις συνομολόγησης και κατάθεσης σύμβασης δυνάμει των διατάξεων του περί Πώλησης Ακίνητων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου εντός του χρονικού διαστήματος από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, και ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της μεταβίβασης του τίτλου, εξακολουθούν να ισχύουν για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με την επιβολή μειωμένων μεταβιβαστικών τελών ή σε σχέση με την κατάργηση τους.

(4) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου ισχυουσών διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (3) αυτού, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο, και μετά την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2016.