Μείωση επιβολής και είσπραξης τέλους ή δικαιώματος για εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας

10. (1) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, όταν για την ίδια πράξη που αφορά την ίδια ακίνητη ιδιοκτησίας επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βάσει της οικείας νομοθεσίας:

Νοείται ότι όταν ο Διευθυντής δεν ικανοποιείται ότι το τίμημα πώλησης που δηλώθηκε και επί του οποίου επιβλήθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνήθηκε η πώληση, ο Διευθυντής δύναται, κατά την κρίση του, να επιβάλει και να εισπράξει τέλος βάσει της κλίμακας που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 17, το οποίο υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένου του τέλους που θα καταβαλλόταν επί του τιμήματος πώλησης που δηλώθηκε και επί του οποίου επιβλήθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

(2) Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, αλλά οι μεταβιβάσεις αφορούν οικόπεδα, κτίρια ή τμήματα τους ανεξάρτητα από τη νομική κατάστασή τους κατά το χρόνο συνομολόγησης της σύμβασης πώλησης, που πωλούνται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετική πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής και αμφότερες οι ημερομηνίες συνομολόγησης του σχετικού πωλητηρίου εγγράφου και κατάθεσης τους για πρώτη φορά στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, με βάση τον περί Πώλησης Ακίνητων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, εμπίπτουν στην περίοδο από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, το τέλος μεταβίβασης που επιβάλλεται θα είναι μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(3) Στις περιπτώσεις συνομολόγησης και κατάθεσης σύμβασης δυνάμει των διατάξεων του περί Πώλησης Ακίνητων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου εντός του χρονικού διαστήματος από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, και ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της μεταβίβασης του τίτλου, εξακολουθούν να ισχύουν για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με την επιβολή μειωμένων μεταβιβαστικών τελών ή σε σχέση με την κατάργηση τους:

Νοείται ότι ουδεμία εξαίρεση από την καταβολή τέλους δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) επιτρέπεται για πωλητήρια έγγραφα που κατά τη 2α Δεκεμβρίου 2011 ήταν κατατεθειμένα δυνάμει του περί Πώλησης Ακίνητων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου και αποσύρθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία εξαίρεση από την καταβολή τέλους δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) επιτρέπεται για πωλητήρια έγγραφα που κατά τη 2α Δεκεμβρίου 2011 φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής.

(4) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου ισχυουσών διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (3) αυτού, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο, και μετά την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2016.