Μείωση επιβολής και είσπραξης τέλους ή δικαιώματος για εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας

10. (1) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, όταν για την ίδια πράξη που αφορά την ίδια ακίνητη ιδιοκτησίας επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βάσει της οικείας νομοθεσίας.

(2) Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, αλλά οι μεταβιβάσεις αφορούν οικόπεδα, κτίρια ή τμήματα τους μετά των δικαιωμάτων τους επί της γης ή των εξ αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων, που πωλούνται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετική πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής και αμφότερες οι ημερομηνίες συνομολόγησης του σχετικού πωλητηρίου εγγράφου και κατάθεσης τους για πρώτη φορά στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, με βάση τον περί Πώλησης Ακίνητων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, εμπίπτουν στην περίοδο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, το τέλος μεταβίβασης που επιβάλλεται θα είναι μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(3) Στις περιπτώσεις συνομολόγησης και κατάθεσης σύμβασης δυνάμει των διατάξεων του περί Πώλησης Ακίνητων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου εντός του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας εγγραφής του τίτλου, εξακολουθούν να ισχύουν για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με την επιβολή μειωμένων μεταβιβαστικών τελών ή σε σχέση με την κατάργηση τους:

Νοείται ότι ουδεμία εξαίρεση από την καταβολή τέλους δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) επιτρέπεται για πωλητήρια έγγραφα που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ήταν κατατεθειμένα δυνάμει του περί Πώλησης Ακίνητων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου και αποσύρθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία εξαίρεση από την καταβολή τέλους δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) επιτρέπεται για πωλητήρια έγγραφα που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.