Άρση αμφιβολιών

8. Για άρση κάθε ενδεχόμενης αμφιβολίας δηλώνεται με το παρόν ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας-

(α) από εταίρο σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία (Partnership), επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα επί της εξ αδιανεμήτου μερίδας της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία ο εταίρος αποξενώνεται ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό˙

(β) από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία σε εταίρο αυτής, επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα επί της εξ αδιανεμήτου μερίδας της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία ο εταίρος αποκτά ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό˙

(γ) από μέτοχο σε εταιρεία (company), η οποία είτε συνιστάται είτε ήδη συστάθηκε και, σε καθεμιά περίπτωση, είτε με αντιπαροχή μετοχών αυτής είτε όχι, επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο δικαιοπάροχος ο οποίος μεταβιβάζει είναι ένας από τους μετόχους της εταιρείας˙

(δ) από ή εκ μέρους κάποιας εταιρείας σε κάποιο από τους μετόχους αυτής, είτε σε διάλυση ή εκκαθάριση αυτής είτε όχι, επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι ο δικαιοδόχος στον οποίο δηλώνεται η μεταβίβαση είναι ένας από τους μετόχους της εταιρείας˙

(ε) από κάποια εταιρεία σε άλλη εταιρεία που διαδέχεται αυτήν, επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η δικαιοδόχος εταιρεία στην οποία γίνεται η μεταβίβαση διαδέχεται τη δικαιοπάροχο εταιρεία που μεταβιβάζει, είτε καθολικά είτε με άλλο τρόπο˙

(στ) από τον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας σε επίτροπο εμπιστεύματος (trustee), για να κατέχει αυτός την ακίνητη αυτή ιδιοκτησία προς όφελος δικαιούχου (beneficiary) που ορίζεται, επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα αφού ληφθεί υπόψη ο πρώτος δικαιούχος προς όφελος του οποίου θα επενεργεί το εμπίστευμα, και αφού αγνοηθεί κάθε τυχόν δικαιούχος προς όφελος του οποίου ορίζεται ότι θα ενεργεί αυτό μεταγενέστερα, και τηρουμένων των αναλογιών οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται επίσης και για την εγγραφή πράξης εμπιστεύματος (trust deed), χωρίς μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας.