Ατελής μεταβίβαση καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων

7Γ. [Διαγράφηκε]