Άρση αμφιβολιών

8. Για άρση κάθε ενδεχόμενης αμφιβολίας και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 7, σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας σε επίτροπο εμπιστεύματος (trustee), για να κατέχει αυτός την ακίνητη αυτή ιδιοκτησία προς όφελος δικαιούχου (beneficiary) που ορίζεται, επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα, αφού ληφθεί υπόψη ο πρώτος δικαιούχος προς όφελος του οποίου θα επενεργεί το εμπίστευμα και αφού αγνοηθεί κάθε δικαιούχος προς όφελος του οποίου ορίζεται ότι θα ενεργεί αυτό μεταγενέστερα, και, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την εγγραφή πράξης εμπιστεύματος (trust deed) χωρίς μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας.