Επιφύλαξη και εφαρμογή

7.-(1) Οι διατάξεις που περιέχονται στο Νόμο αυτό δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των άρθρων τετρακόσια σαράντα έξι έως τετρακόσια πενήντα συμπεριλαμβανομένων και των δύο, πεντακόσια δύο, και πεντακόσια τρία του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, 1894, όπως τροποποιήθηκε από οποιοδήποτε μεταγενέστερο νομοθέτημα, ή την εφαρμογή οποιουδήποτε νομοθετήματος που ισχύει εκάστοτε και το οποίο περιορίζει την ευθύνη των ιδιοκτητών ποντοπόρων πλοίων.

(2) Οι κανόνες δεν εφαρμόζονται δυνάμει του Νόμου αυτού σε οποιαδήποτε σύμβαση μεταφοράς αγαθών διά θαλάσσης που έγινε πριν από την πρώτη Ιανουαρίου του χίλια εννιακόσια είκοσι επτά, ούτε σε οποιαδήποτε φορτωτική ή παρόμοιο τίτλο κυριότητας που εκδόθηκε, είτε πριν από είτε μετά την ημέρα αυτή όπως προαναφέρθηκε προς εκτέλεση οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης.