Μεταβολή των κανόνων 4 και 5 του άρθρου ΙΙΙ, σχετικά με ομοειδή φορτία

6. Όταν βάσει εμπορικού εθίμου το βάρος οποιουδήποτε ομοειδούς φορτίου που αναγράφεται στη φορτωτική είναι βάρος εξακριβωμένο ή αποδεκτό από τρίτο πρόσωπο άλλο από το μεταφορέα ή το φορτωτή και αναφέρεται στη φορτωτική ότι το βάρος εξακριβώθηκε ή έγινε αποδεκτό κατά τον τρόπο αυτό τότε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στους κανόνες, η φορτωτική δεν θεωρείται ότι αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη κατά του μεταφορέα ότι παραλήφθηκαν αγαθά με το βάρος που αναγράφεται κατά τον τρόπο αυτό στη φορτωτική, και η ακρίβεια αυτού κατά το χρόνο της φόρτωσης δεν θεωρείται ότι έχει εγγυηθεί από το φορτωτή.