Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς Αγαθών διά Θαλάσσης Νόμος.

Εφαρμογή κανόνων του Πίνακα

2. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οι κανόνες που εκτίθενται στον επισυνημμένο Πίνακα (στον Νόμο αυτό αναφέρονται ως “οι κανόνες”) ισχύουν αναφορικά και σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης σε πλοία που μεταφέρουν αγαθά από οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου σε οποιοδήποτε άλλο λιμάνι εντός ή εκτός Κύπρου.

Απόλυτη εγγύηση για την πλοϊμότητα δεν συνάγεται από συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί

3. Δεν συνάγεται από οποιαδήποτε σύμβαση για τη μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης στην οποία εφαρμόζονται οι κανόνες, οποιαδήποτε απόλυτη υποχρέωση του μεταφορέα των αγαθών να παράσχει πλόιμο πλοίο.

Δήλωση ως προς την εφαρμογή των κανόνων πρέπει να περιλαμβάνεται στις φορτωτικές

4. Κάθε φορτωτική ή παρόμοιος τίτλος ιδιοκτησίας, που εκδίδεται στην Κύπρο ο οποίος περιλαμβάνει ή αποτελεί απόδειξη οποιασδήποτε σύμβασης στην οποία εφαρμόζονται οι κανόνες περιλαμβάνει ρητή δήλωση ότι ισχύει τηρουμένων των διατάξεων των εν λόγω κανόνων όπως εφαρμόζονται από το Νόμο αυτό.

Μεταβολή του άρθρου VI των κανόνων αυτών σχετικά με ακτοπλοϊκό εμπόριο

5. Το άρθρο VI των κανόνων, αναφορικά με τη μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης επί πλοίων που μεταφέρουν αγαθά από οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου σε οποιοδήποτε άλλο λιμάνι της Κύπρου ισχύει ωσάν το αναφερόμενο άρθρο να αναφερόταν σε αγαθά οποιασδήποτε κατηγορίας αντί σε συγκεκριμένα αγαθά και ωσάν να είχε παραλειφθεί η επιφύλαξη της δεύτερης παραγράφου του αναφερόμενου άρθρου.

Μεταβολή των κανόνων 4 και 5 του άρθρου ΙΙΙ, σχετικά με ομοειδή φορτία

6. Όταν βάσει εμπορικού εθίμου το βάρος οποιουδήποτε ομοειδούς φορτίου που αναγράφεται στη φορτωτική είναι βάρος εξακριβωμένο ή αποδεκτό από τρίτο πρόσωπο άλλο από το μεταφορέα ή το φορτωτή και αναφέρεται στη φορτωτική ότι το βάρος εξακριβώθηκε ή έγινε αποδεκτό κατά τον τρόπο αυτό τότε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στους κανόνες, η φορτωτική δεν θεωρείται ότι αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη κατά του μεταφορέα ότι παραλήφθηκαν αγαθά με το βάρος που αναγράφεται κατά τον τρόπο αυτό στη φορτωτική, και η ακρίβεια αυτού κατά το χρόνο της φόρτωσης δεν θεωρείται ότι έχει εγγυηθεί από το φορτωτή.

Επιφύλαξη και εφαρμογή

7.-(1) Οι διατάξεις που περιέχονται στο Νόμο αυτό δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των άρθρων τετρακόσια σαράντα έξι έως τετρακόσια πενήντα συμπεριλαμβανομένων και των δύο, πεντακόσια δύο, και πεντακόσια τρία του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, 1894, όπως τροποποιήθηκε από οποιοδήποτε μεταγενέστερο νομοθέτημα, ή την εφαρμογή οποιουδήποτε νομοθετήματος που ισχύει εκάστοτε και το οποίο περιορίζει την ευθύνη των ιδιοκτητών ποντοπόρων πλοίων.

(2) Οι κανόνες δεν εφαρμόζονται δυνάμει του Νόμου αυτού σε οποιαδήποτε σύμβαση μεταφοράς αγαθών διά θαλάσσης που έγινε πριν από την πρώτη Ιανουαρίου του χίλια εννιακόσια είκοσι επτά, ούτε σε οποιαδήποτε φορτωτική ή παρόμοιο τίτλο κυριότητας που εκδόθηκε, είτε πριν από είτε μετά την ημέρα αυτή όπως προαναφέρθηκε προς εκτέλεση οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ

Άρθρο Ι

Στους κανόνες αυτούς οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτές με το παρόν αντίστοιχα, δηλάδη-

(α) “μεταφορέας” περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη ή το ναυλωτή ο οποίος συνάπτει σύμβαση μεταφοράς με φορτωτή

(β) “σύμβαση μεταφοράς” εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις μεταφοράς που καλύπτονται από φορτωτική ή οποιοδήποτε παρόμοιο τίτλο κυριότητας, κατά την έκταση που ο τίτλος αυτός σχετίζεται με τη μεταφορά αγαθών δια θαλάσσης, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε φορτωτικής ή οποιουδήποτε παρόμοιου τίτλου όπως προαναφέρθηκε που εκδόθηκε βάσει ή προς εκτέλεση ναυλοσυμφώνου από τη στιγμή κατά την οποία η φορτωτική αυτή ή παρόμοιος τίτλος κυριότητας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ μεταφορέα και κατόχου αυτού

(γ) “αγαθά” περιλαμβάνει αγαθά, κατασκευασμένα είδη, εμπορεύματα, και αντικείμενα κάθε είδους, εκτός από ζωντανά ζώα και φορτίο το οποίο αναφέρεται στη σύμβαση μεταφοράς ότι μεταφέρεται πάνω σε κατάστρωμα και μεταφέρεται με τον τρόπο αυτό

(δ) “πλοίο” σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης

(ε) “μεταφορά αγαθών” καλύπτει την περίοδο από τη στιγμή φόρτωσης των αγαθών μέχρι τη στιγμή εκφόρτωσης τους από το πλοίο.

Άρθρο ΙΙ

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου VI, σε κάθε σύμβαση μεταφοράς αγαθών διά θαλάσσης ο μεταφορέας, σε σχέση με τη φόρτωση, χειρισμό, αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση και εκφόρτωση των αγαθών αυτών έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις, και τα δικαιώματα και προνόμια που εκτίθενται πιο κάτω.

Άρθρο ΙΙΙ

1. Ο μεταφορέας υποχρετούται, πριν από και κατά την έναρξη του ταξιδιού, να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια-

(α) για να καταστήσει το πλοίο πλόιμο

(β) για να επαναδρώσει, εξοπλίσει και προμηθεύσει το πλοίο κατάλληλα

(γ) για να καταστήσει τα αμπάρια, τους θαλάμους κατάψυξης και ψύξης, και όλα τα άλλα μέρη του πλοίου στα οποία μεταφέρονται αγαθά, κατάλληλα και ασφαλή για την τοποθέτηση, μεταφορά και συντήρηση τους.

2. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου IV, ο μεταφορέας κατάλληλα και προσεκτικά φορτώνει, χειρίζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει, φυλάττει, φροντίζει και εκφορτώνει τα αγαθά που μεταφέρονται.

3. Μετά την παραλαβή των αγαθών υπό την ευθύνη του, ο μεταφορέας, ή ο εντολοδόχος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα, με αίτηση του φορτωτή, εκδίδει στο φορτωτή φορτωτική που δείχνει ανάμεσα σε άλλα-

(α) τα διακριτικά σημεία που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της ταυτότητας των αγαθών όπως αυτά παρέχονται γραπτώς από το φορτωτή πριν από του να αρχίσει η φόρτωση των αγαθών αυτών, νοουμένου ότι τα σημεία αυτά σφραγίζονται ή δείχνονται διαφορετικά καθαρά πάνω στα αγαθά αν είναι ακάλυπτα, ή πάνω στα κιβώτια ή καλύμματα στα οποία περιέχονται τα αγαθά αυτά, με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνουν ευανάγνωστα μέχρι το τέλος του ταξιδιού

(β) είτε τον αριθμό των κιβωτίων ή τεμαχίων, ή την ποσότητα ή βάρος, ανάλογα με την περίπτωση, όπως παρέχονται γραπτώς από το φορτωτή

(γ) την εμφανή τάξη και κατάσταση των αγαθών:

Νοείται ότι κανένας μεταφορέας, εντολοδόχος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα, δεν υποχρεούται να δηλώσει ή να δείξει στη φορτωτική οποιεσδήποτε ενδείξεις, αριθμό, ποσότητα, ή βάρος για τα οποία έχει εύλογο λόγο να υποψιάζεται ότι δεν αντιπροσωπεύουν επακριβώς τα αγαθά που πράγματι παραλήφθηκαν ή τα οποία δεν έχει εύλογα μέσα να ελέγξει.

4. Η φορτωτική αυτή αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της παραλαβής από το μεταφορέα των αγαθών όπως περιγράφονται σε αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο 3(α), (β) και (γ).

5. Ο φορτωτής θεωρείται ότι έχει εγγυηθεί στο μεταφορέα την ακρίβεια των ενδείξεων, αριθμού, ποσότητας και βάρους, κατά το χρόνο της φόρτωσης, όπως δόθηκαν από αυτόν και ο φορτωτής αποζημιώνει το μεταφορέα για κάθε απώλεια, ζημιά, και έξοδα που προκύπτουν ή προέρχονται από ανακρίβειες στις λεπτομέρειες αυτές. Το δικαίωμα του μεταφορέα για την αποζημίωση αυτή δεν περιορίζει με κανένα τρόπο την ευθύνη και υποχρέωση του βάσει της σύμβασης μεταφοράς, έναντι οποιουδήποτε προσώπου άλλου από το φορτωτή.

6. Εκτός αν δόθηκε γραπτώς ειδοποίηση για την απώλεια ή ζημιά και για τη γενική φύση της απώλειας ή της ζημιάς αυτής στο μεταφορέα ή στον αντιπρόσωπο του στο λιμάνι εκφόρτωσης πριν από ή κατά το χρόνο μεταφοράς των αγαθών στη φύλαξη του προσώπου που δικαιούται να τα παραλάβει βάσει της σύμβασης μεταφοράς, ή αν η απώλεια ή ζημιά δεν είναι εμφανής, εντός τριών ημερών, η μεταφορά αυτή αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα αγαθά παραλήφτηκαν από το μεταφορέα όπως αυτά περιγράφονται στη φορτωτική.

Η γραπτή ειδοποίηση δεν χρειάζεται να δοθεί αν η κατάσταση των αγαθών κατά το χρόνο της παραλαβής τους αποτέλεσε το αντικείμενο κοινής εξέτασης ή επιθεώρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο μεταφορέας και το πλοίο απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη σε σχέση με απώλεια ή ζημιά εκτός αν εγερθεί αγωγή εντός ενός έτους από την παράδοση των αγαθών ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα αγαθά έπρεπε να είχαν παραδοθεί.

Σε περίπτωση πραγματικής ή φοβούμενης απώλειας ή ζημιάς ο μεταφορέας και ο παραλήπτης παρέχουν κάθε εύλογη διευκόλυνση ο ένας στον άλλο για την επιθεώρηση και καταμέτρηση των αγαθών.

7. Μετά τη φόρτωση των αγαθών η φορτωτική που εκδίδεται από το μεταφορέα, πλοίαρχο ή αντιπρόσωπο του μεταφορέα, προς το φορτωτή, αποτελεί, αν το ζητήσει ο φορτωτής, φορτωτική “φόρτωσης αγαθών επί πλοίου”, νοουμένου ότι αν ο φορτωτής έχει προηγουμένως αποκτήσει οποιοδήποτε έγγραφο τίτλου επί των αγαθών αυτών, παραδίδει αυτό έναντι της έκδοσης της φορτωτικής “φόρτωσης αγαθών επί πλοίου”, αλλά κατ’ εκλογή του μεταφορέα δύναται να σημειωθεί επί του εγγράφου αυτού στο λιμάνι φόρτωσης, από το μεταφορέα, πλοίαρχο ή αντιπρόσωπο, το όνομα ή ονόματα του πλοίου ή πλοίων επί των οποίων έχουν φορτωθεί τα αγαθά και η ημερομηνία ή ημερομηνίες φόρτωσης, και όταν αυτό σημειωθεί κατά τον τρόπο αυτό θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ότι αποτελεί φορτωτική “φόρτωσης αγαθών επί πλοίου”.

8. Οποιοσδήποτε όρος, σύμφωνο ή συμφωνία σε σύμβαση μεταφοράς που απαλλάσσει το μεταφορέα ή το πλοίο από την ευθύνη για απώλεια ή ζημιά των αγαθών η οποία οφείλεται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προνοούνται στο άρθρο αυτό ή που μειώνει την ευθύνη αυτή διαφορετικά από ότι προνοείται στους κανόνες αυτούς, είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα.

Ευεργέτημα ασφαλείας ή παρόμοιος όρος θεωρείται ως όρος που απαλλάσσει το μεταφορέα από ευθύνη.

Άρθρο IV

1. Oύτε ο μεταφορέας ούτε το πλοίο ευθύνονται για απώλεια ή ζημιά που προκύπτει ή είναι το αποτέλεσμα θαλασσοταραχής εκτός αν προκλήθηκε λόγω έλλειψης της δέουσας επιμέλειας εκ μέρους του μεταφορέα να καταστήσει το πλοίο πλόϊμο, και να διασφαλίσει την κατάλληλη επάνδρωση, εξοπλισμό και εφοδιασμό του πλοίου και να καταστήσει τα αμπάρια, και τους θαλάμους κατάψυξης και ψύξης και όλα τα άλλα μέρη του πλοίου στα οποία μεταφέρονται αγαθά, κατάλληλα και ασφαλή για την τοποθέτηση, μεταφορά και διατήρηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου ΙΙΙ.

Οποτεδήποτε έχει επέλθει απώλεια ή ζημιά από θαλασσοταραχή, το βάρος απόδειξης ότι ασκήθηκε η δέουσα επιμέλεια βαρύνει το μεταφορέα ή άλλο πρόσωπο που ζητά να εξαιρεθεί από την ευθύνη βάσει του άρθρου αυτού.

2. Ούτε ο μεταφορέας ούτε το πλοίο ευθύνονται για απώλεια ή ζημιά που προκύπτει ή είναι το αποτέλεσμα από-

(α) πράξη, αμέλεια ή παράλειψη του πλοιάρχου, αξιωματικού, πλοηγού, ή των υπαλλήλων του μεταφορέα κατά την πλοήγηση ή διοίκηση του πλοίου

(β) φωτιά, εκτός αν προκλήθηκε από πραγματικό σφάλμα ή με τη συνενοχή του μεταφορέα

(γ) θαλάσσιους κινδύνους και ατυχήματα ή σε άλλα πλωτά ύδατα

(δ) ανώτερη βία

(ε) πολεμική ενέργεια

(στ)πράξη κοινού κινδύνου

(ζ) σύλληψη ή κράτηση πριγκίπων, βασιλιάδων ή λαών, ή κατάσχεση βάσει νομικής διαδικασίας

(η) περιορισμούς κάθαρσης

(θ) πράξη ή παράλειψη του φορτωτή ή ιδιοκτήτη των αγαθών, αντιπροσώπου ή εκπροσώπου του

(ι) απεργίες ή ανταπεργίες ή διακοπή ή περιορισμό της εργασίας για οποιαδήποτε αιτία, είτε μερική ή γενική

(ια) στάσεις και πολιτικές αναταραχές

(ιβ) διάσωση ή προσπάθεια διάσωσης ζωής ή περιουσίας που βρίσκεται στη θάλασσα

(ιγ) απώλεια φορτίου ή βάρους ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ελάττωμα που υπάρχει στα αγαθά ή από την ποιότητα αυτών

(ιδ) ανεπάρκεια συσκευασίας

(ιε) ανεπάρκεια ή έλλειψη διακριτικών σημείων

(ιστ) κρυμμένα ελαττώματα που δεν μπορούν να ανακαλυφθούν με εύλογη επιμέλεια

(ιζ) οποιαδήποτε άλλην αιτία που δεν προκύπτει από πραγματικό σφάλμα ή συνενοχή του μεταφορέα, ή από σφάλμα ή αμέλεια των αντιπροσώπων ή υπαλλήλων του μετοφορέα, αλλά το βάρος απόδειξης φέρει το πρόσωπο που αξιώνει το όφελος της εξαίρεσης αυτής να δείξει ότι ούτε το πραγματικό σφάλμα ή συνενοχή του μεταφορέα ούτε το σφάλμα ή αμέλεια των αντιπροσώπων ή υπαλλήλων του μεταφορέα δεν συνέβαλαν στην απώλεια ή ζημιά.

3. Ο φορτωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά που υπέστη ο μεταφορέας ή το πλοίο η οποία προκύπτει ή είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε αιτίας που δεν αφορά πράξη, σφάλμα ή αμέλεια του φορτωτή, αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων αυτού.

4. Οποιαδήποτε παρέκκλιση κατά τη διάσωση ή κατά την προσπάθεια διάσωσης ζωής ή περιουσίας που βρίσκεται στη θάλασσα, ή οποιαδήποτε εύλογη παρέκκλιση δεν θεωρείται ως καταστρατήγηση ή παράβαση των κανόνων αυτών ή της σύμβασης μεταφοράς, και ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από αυτήν.

5. Ούτε ο μεταφορέας ούτε το πλοίο σε καμιά περίπτωση δεν είναι ή καθίστανται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά αγαθών για ποσό που υπερβαίνει τις εκατό λίρες το δέμα ή τη μονάδα, ή το ισότιμο του ποσού αυτού σε άλλο νόμισμα, εκτός αν η φύση και αξία των αγαθών αυτών δηλώθηκαν από τον φορτωτή πριν από την φόρτωση και περιλήφθηκαν στη φορτωτική.

Η δήλωση αυτή όπως ενσωματώθηκε στη φορτωτική αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη, αλλά δεν είναι δεσμευτική ή αναμφισβήτητη για το μεταφορέα.

Με συμφωνία μεταξύ του μεταφορέα, πλοιάρχου ή αντιπροσώπου του μεταφορέα και του φορτωτή δύναται να οριστεί άλλο μέγιστο ποσό από αυτό που αναφέρθηκε στην παράγραφο αυτή, νοουμένου ότι το μέγιστο αυτό ποσό δεν είναι μικρότερο από τον αριθμό που κατονομάστηκε πιο πάνω.

Ο μεταφορέας ή το πλοίο σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνονται για απώλεια ή ζημιά αγαθών αν η φύση ή η αξία αυτών έχει εν γνώσει του φορτωτή εκτεθεί στη φορτωτική κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

6. Αγαθά εύφλεκτης, εκρηκτικής ή επικίνδυνης φύσεως για τη φόρτωση των οποίων ο μεταφορέας, πλοίαρχος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα, δεν έδωσε τη συγκατάθεση του, γνωρίζοντας τη φύση και χαρακτήρα αυτών, δύνανται κατά πάντα χρόνο πριν από την εκφόρτωση να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε χώρο ή να καταστραφούν ή να καταστούν ακίνδυνα από το μεταφορέα χωρίς αποζημίωση, και ο φορτωτής των αγαθών αυτών ευθύνεται για κάθε ζημιά και δαπάνη που προκύπτουν ή είναι αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα από τη φόρτωση αυτή.

Αν οποιαδήποτε τέτοια αγαθά που φορτώθηκαν με την πιο πάνω γνώση και συγκατάθεση καταστούν επικίνδυνα για το πλοίο ή το φορτίο, δύνανται να τοποθετηθούν κατά τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε χώρο ή να καταστραφούν ή να καταστούν ακίνδυνα από το μεταφορέα χωρίς ευθύνη εκ μέρους του μεταφορέα εκτός για γενικήν αβαρία, αν υπάρχει.

Άρθρο V

O μεταφορέας είναι ελεύθερος να εκχωρεί όλα ή μερικά από τα δικαιώματα και προνόμια του, ή να αυξάνει τις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχει βάσει των κανόνων που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά, νοουμένου ότι η παραίτηση αυτή ή αύξηση ενσωματώνεται στη φορτωτική που εκδίδεται προς το φορτωτή.

Οι διατάξεις των κανόνων αυτών δεν εφαρμόζονται σε ναυλοσύμφωνα, αλλά αν φορτωτικές εκδίδονται στην περίπτωση πλοίου βάσει ναυλοσυμφώνου τηρούνται οι όροι των κανόνων αυτών. Οι διατάξεις που περιέχονται στους κανόνες αυτούς δεν θεωρούνται ότι εμποδίζουν την περίληψη σε φορτωτική οποιασδήποτε νόμιμης διάταξης σχετικά με γενική αβαρία.

Άρθρο VI

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων ο μεταφορέας, πλοίαρχος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα και ο φορτωτής, είναι ελεύθεροι σχετικά με οποιαδήποτε ειδικώς ορισμένα αγαθά να συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία με οποιουσδήποτε όρους ως προς την υποχρέωση και ευθύνη του μεταφορέα για τα αγαθά αυτά, και ως προς τα δικαιώματα και ασυλίες του μεταφορέα για τα αγαθά αυτά, ή την υποχρέωση του ως προς την πλοϊμότητα του πλοίου, στην έκταση που ο όρος αυτός δεν είναι αντίθετος με το δημόσιο συμφέρον, ή ως προς τη φροντίδα ή επιμέλεια που θα επιδείξουν οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποι του σε σχέση με τη φόρτωση, χειρισμό, αποθήκευση, μεταφορά, φύλαξη, συντήρηση και εκφόρτωση των αγαθών που μεταφέρονται διά θαλάσσης, νοουμένου ότι στην περίπτωση αυτή καμιά φορτωτική δεν εκδόθηκε ή εκδίδεται και ότι οι όροι που συμφωνήθηκαν ενσωματώνονται σε απόδειξη η οποία αποτελεί μη μεταβιβάσιμο έγγραφο και σφραγίζεται ως τέτοια.

Συμφωνία που συνάφθηκε με τον τρόπο αυτό έχει πλήρη νομική ισχύ:

Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συνήθεις εμπορικές φορτώσεις που διενεργούνται κατά τη συνήθη διεξαγωγή του εμπορίου, αλλά μόνο σε άλλες φορτώσεις όπου ο χαρακτήρας ή κατάσταση της ιδιοκτησίας που θα μεταφερθεί ή οι περιστάσεις και όροι βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η μεταφορά, είναι τέτοιοι ώστε λογικά να δικαιολογούν ειδική συμφωνία.

Άρθρο VII

Oι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν εμποδίζουν το μεταφορέα ή το φορτωτή να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία, όρο, προϋπόθεση, επιφύλαξη ή εξαίρεση ως προς την υποχρέωση και ευθύνη του μεταφορέα ή του πλοίου για απώλεια ή ζημιά αναφορικά με τη φύλαξη και συντήρηση και χειρισμό των αγαθών πριν από τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση από το πλοίο επί του οποίου μεταφέρονται διά θαλάσσης τα αγαθά.

Άρθρο VIII

Οι διατάξεις των κανόνων αυτών δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεταφορέα βάσει οποιουδήποτε νόμου που ισχύει εκάστοτε σε σχέση με τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιοκτητών ποντοπόρων πλοίων.

Άρθρο ΙΧ

Οι νομισματικές μονάδες που αναφέρονται στους κανόνες αυτούς θεωρούνται ότι είναι σε αξία χρυσού.