Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς Αγαθών διά Θαλάσσης Νόμος.