Εφαρμογή κανόνων του Πίνακα

2. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οι κανόνες που εκτίθενται στον επισυνημμένο Πίνακα (στον Νόμο αυτό αναφέρονται ως “οι κανόνες”) ισχύουν αναφορικά και σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης σε πλοία που μεταφέρουν αγαθά από οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου σε οποιοδήποτε άλλο λιμάνι εντός ή εκτός Κύπρου.