Ποινή

15. Πρόσωπο το οποίο εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί αγωγό χωρίς άδεια για το σκοπό αυτό, ή το οποίο παραβαίνει τους όρους της άδειας, ή οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού αναφορικά με αυτόν υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.