Ευθύνη αδειούχου να καταβάλλει αποζημίωση για ζημιά

14. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού δεν απαλλάσσουν οποιοδήποτε αδειούχο από την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της γης ή στους αντιπροσώπους, εργάτες ή υπηρέτες του ιδιοκτήτη αυτού ή κατόχου για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που έγινε ή προκλήθηκε από την άσκηση ή χρήση οποιασδήποτε εξουσίας ή εξουσιοδότησης που παρέχεται από το παρόν άρθρο ή από οποιαδήποτε αντικανονικότητα, παραβίαση της ιδιοκτησίας ή άλλη παράνομη διαδικασία κατά την εκτέλεση του Νόμου αυτού, ή από το σπάσιμο ή έκρηξη οποιουδήποτε αγωγού, ή λόγω οποιουδήποτε ελαττώματος σε οποιοδήποτε αγωγό:

Νοείται ότι αν πριν από την έγερση αγωγής αναφορικά με αυτή ο αδειούχος αυτός προσφέρει επαρκή αποζημίωση στο μέρος που ζημιώθηκε, το αναφερόμενο αυτό τελευταίο μέρος δεν αποζημιώνεται σε οποιαδήποτε αγωγή.