Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαιοειδών (Αγωγοί) Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“αγωγός” σημαίνει οποιοδήποτε αγωγό που χρησιμοποιείται για το σκοπό μεταφοράς ή που δύναται να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο

“πετρέλαιο” περιλαμβάνει υγραέριο

Άδεια για αγωγούς

3. Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εγκαταστήσει ή χρησιμοποιήσει αγωγό χωρίς άδεια βάσει του Νόμου αυτού.

Άδεια εγκατάστασης ή χρήσης αγωγών

4.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων Τροποποιητικού Νόμου, άρθρο 9, για εξόρυξη και ανεύρεση πετρελαίου, δύναται να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για άδεια εγκατάστασης και χρήσης αγωγού σε οποιαδήποτε γη στην Κύπρο, είτε η γη αυτή αποτελεί ή όχι περιουσία του προσώπου αυτού.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται από σχέδιο της γης που δείχνει, όσο το δυνατό πλησιέστερα, τα ονόματα των ιδιοκτητών και κατόχων αυτής, και επίσης την πορεία και κατεύθυνση του αγωγού και τη θέση οποιωνδήποτε αντλιοστασίων, δεξαμενών ή άλλων έργων σε σχέση με τον αγωγό αυτό.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει στον αιτητή αυτό, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτός κρίνει ορθό, άδεια εγκατάστασης και χρήσης αγωγού πάνω σε γη που δυνατό να αποτελεί ιδιοκτησία του αιτητή ή πάνω στην οποία δυνατό να έχει εξασφαλίσει άδεια διόδου, και σε τέτοια γη, αν υπάρχει, που δεν αποτελεί ιδιοκτησία του ή δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διόδου πάνω σε αυτή να προχωρήσει βάσει του πιο κάτω άρθρου 5.

(4) Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η άδεια αυτή αναφέρεται στο Νόμο αυτό ως ο αδειούχος.

Ειδοποίηση σε ιδιοκτήτη για την επιθυμία εγκατάστασης αγωγού

5. Αδειούχος ο οποίος επιθυμεί να εγκαταστήσει αγωγό επί της γης άλλου προσώπου δίνει γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη της γης αυτής για την επιθυμία του να εγκαταστήσει αγωγό, και για την πρόθεση του μετά την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής, να εισέλθει σε συγκεκριμένη ημέρα στη γη αυτή για να προσδιορίσει τον τόπο εγκατάστασης του αγωγού αυτού, και εντός δεκατεσσάρων ημερών από την είσοδο αυτή επιδίδει στον ιδιοκτήτη αυτό γραπτή έκθεση που περιέχει πλήρεις λεπτομέρειες της περιγραφής και του προτεινόμενου τόπου εγκατάστασης του αγωγού αυτού.

Συγκατάθεση σε πρόταση

6. Οποιοσδήποτε τέτοιος ιδιοκτήτης μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής και της έκθεσης με τις λεπτομέρειες δύναται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του να συγκατατίθεται στην εγκατάσταση του αγωγού αυτού με την καταβολή τέτοιας αποζημίωσης που δυνατό να συμφωνηθεί, και οποιαδήποτε συγκατάθεση που δόθηκε με τον τρόπο αυτό είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη που έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στη γη:

Νοείται ότι οποιοσδήποτε κάτοχος ή πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη που έχει συμφέρον πάνω στη γη δικαιούται αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη που δυνατό να υποστεί από την εγκατάσταση του αγωγού αυτού, ώστε με την υποβολή της αξίωσης για αυτή, εντός δώδεκα μηνών από την εγκατάσταση του αγωγού αυτού, το ποσό της αποζημίωσης αυτής να αποφασίζεται στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά, με τον τρόπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να αποφασίζεται διαφορά αποζημίωσης για βλάβη σε γη.

Διαφωνία σε πρόταση

7.-(1) Ιδιοκτήτης θεωρείται ότι διαφωνεί με την πρόταση εγκατάστασης αγωγού πάνω στη γη του αν παραλείψει να εκφράσει τη συγκατάθεση του σε αυτή εντός ενός μηνός από την επίδοση της ειδοποίησης σε αυτόν βάσει του άρθρου 5 του Νόμου αυτού, και στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία αποφασίζονται από το Δικαστήριο με αίτηση του αδειούχου τα ακόλουθα ζητήματα, δηλαδή:-

(α) κατά πόσο ο προτεινόμενος αγωγός θα προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στον ιδιοκτήτη αυτό, ή στον κάτοχο ή σε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη

(β) κατά πόσο οποιαδήποτε βλάβη η οποία δυνατό να προκληθεί είναι ή όχι της φύσεως που επιδέχεται πλήρη αποζημίωση με χρήματα.

(2) Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης είναι ως ακολούθως, δηλαδή:-

(α) αν η απόφαση είναι ότι δεν θα προκληθεί βλάβη στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη, ο αδειούχος δύναται να προχωρήσει αμέσως στην εγκατάσταση του αγωγού

(β) αν η απόφαση είναι ότι θα προκληθεί βλάβη στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη, αλλά ότι η βλάβη αυτή είναι της φύσεως που επιδέχεται πλήρη αποζημίωση με χρήματα, το Δικαστήριο θα προβαίνει στον υπολογισμό της αποζημίωσης αυτής και στην κατανομή αυτής μεταξύ των μερών που δικαιούνται σε αυτή με την απόφαση του και με την πληρωμή του ποσού που υπολογίστηκε με τον τρόπο αυτό ο αδειούχος δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση του αγωγού

(γ) αν η απόφαση είναι ότι θα προκληθεί βλάβη στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη, και ότι η βλάβη αυτή δεν είναι της φύσεως που επιδέχεται πλήρη αποζημίωση με χρήματα, ο αδειούχος δεν έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει τον αγωγό.

Διαδικασία

8. Όταν υποβάλλεται οποιαδήποτε αίτηση βάσει του τελευταίου προηγούμενου άρθρου, το Δικαστήριο δύναται να καλέσει τα μέρη να εμφανιστούν ενώπιον του σε χρόνο και τόπο που κατονομάζεται στην κλήση, και με την εμφάνιση των μερών αυτών, ή στην απουσία οποιωνδήποτε από αυτούς αφού αποδειχτεί η δέουσα επίδοση της κλήσης, το Δικαστήριο δύναται να ακούσει και αποφασίσει για το ζήτημα και ποσό της αποζημίωσης και για το σκοπό αυτό εξετάζει τα μέρη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά και τους μάρτυρες τους με όρκο. Τα έξοδα κάθε τέτοιας έρευνας και από ποιόν θα καταβληθούν είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.

Πρόσωπα υπό ανικανότητα

9. Όταν φαίνεται στο Δικαστήριο ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε γη πάνω στην οποία προτίθεται να εγκαταστήσει και χρησιμοποιήσει αγωγό πιθανόν να κωλύεται, είτε επειδή απουσιάζει εκτός Κύπρου είτε επειδή τελεί υπό οποιαδήποτε ανικανότητα, να προβάλει την αξίωση του για αποζημίωση βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο δύναται, με αίτηση του αδειούχου ή αυτεπάγγελτα, να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό αντιπροσωπευθεί δεόντως, και δύναται γενικά να δώσει τέτοιες οδηγίες οι οποίες δυνατό να εξασφαλίσουν τη σωστή και δίκαιη εκδίκαση των αξιώσεων του και οποιαδήποτε αποζημίωση διατίθεται κατά τέτοιο τρόπο όπως το Δικαστήριο διατάξει.

Όταν ο τίτλος αμφισβητείται..

10. Αν προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ή ζήτημα αναφορικά με το πρόσωπο που δικαιούται σε αποζημίωση βάσει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο καταθέτει την καταβλητέα αποζημίωση στην περίπτωση αυτή στο όνομα του Πρωτοκολλητή στο Γενικό Λογιστή, για να τεθεί σε πίστωση των ενδιαφερομένων προσώπων.

Χρήματα που κατατέθηκαν καταβάλλονται με διάταγμα Δικαστηρίου

11. Μετά από αίτηση με κλήση οποιουδήποτε προσώπου που αξιώνει οποιαδήποτε χρήματα που κατατέθηκαν βάσει του αμέσως προηγούμενου άρθρου, το Δικαστήριο δύναται με συνοπτική διαδικασία με έξοδα του αδειούχου, και μετά από τέτοια ειδοποίηση όπως το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει ορθή και σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα όπως το Δικαστήριο διατάξει, να διατάξει κατανομή και πληρωμή των χρημάτων αυτών ανάλογα με τα αντίστοιχα δικαιώματα και συμφέροντα των προσώπων που προβάλλουν αξίωση για τα χρήματα αυτά ή για οποιοδήποτε μέρος αυτών και δύναται να εκδίδει τέτοιο άλλο διάταγμα για το θέμα όπως φανεί ορθό στο Δικαστήριο.

Εξουσία εισόδου σε γη για επιθεώρηση και επιδιόρθωση αγωγών

12. Μετά την εγκατάσταση αγωγού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, είναι νόμιμο για το δικαιούχο ή για το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον αγωγό αυτό ή για οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γραπτώς από οποιοδήποτε από αυτούς, από καιρό σε καιρό όταν καθίσταται αναγκαίο, να εισέρχεται στη γη στην οποία έχει εγκατασταθεί ο αγωγός αυτός για σκοπούς επιθεώρησης και με τέτοια βοήθεια που δυνατό να είναι αναγκαία για σκοπούς επιδιόρθωσης αυτού, ή σε περίπτωση που ο αγωγός αυτός δεν χρειάζεται πλέον, για σκοπούς απομάκρυνσης αυτού. Όταν απομακρύνεται αγωγός, η επιφάνεια της γης επαναφέρεται αμέσως στην προηγούμενη της κατάσταση. Σε περίπτωση παράλειψης η επαναφορά αυτή δύναται να γίνει από τον ιδιοκτήτη της γης, και τα έξοδα αυτής ανακτώνται από το πρόσωπο που έχει υποχρέωση για αυτή μέσω Δικαστηρίου.

Παρεμπόδιση αδειούχου και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων

13. Πρόσωπο το οποίο παρακωλύει, παρεμποδίζει, ή παρεμβαίνει με την άσκηση δικαιώματος εισόδου στη γη, οποιουδήποτε δικαιούχου, ή προσώπου που έχει την ευθύνη αγωγού, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ή των υπηρετών ή αντιπροσώπων που δεόντως εξουσιοδοτούνται γραπτώς από οποιοδήποτε τέτοιο αδειούχο ή πρόσωπο, που παρέχεται από το Νόμο αυτό για σκοπούς εγκατάστασης και σύνδεσης ή επιδιόρθωσης, επιθεώρησης ή απομάκρυνσης οποιουδήποτε αγωγού θα υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

Ευθύνη αδειούχου να καταβάλλει αποζημίωση για ζημιά

14. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού δεν απαλλάσσουν οποιοδήποτε αδειούχο από την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της γης ή στους αντιπροσώπους, εργάτες ή υπηρέτες του ιδιοκτήτη αυτού ή κατόχου για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που έγινε ή προκλήθηκε από την άσκηση ή χρήση οποιασδήποτε εξουσίας ή εξουσιοδότησης που παρέχεται από το παρόν άρθρο ή από οποιαδήποτε αντικανονικότητα, παραβίαση της ιδιοκτησίας ή άλλη παράνομη διαδικασία κατά την εκτέλεση του Νόμου αυτού, ή από το σπάσιμο ή έκρηξη οποιουδήποτε αγωγού, ή λόγω οποιουδήποτε ελαττώματος σε οποιοδήποτε αγωγό:

Νοείται ότι αν πριν από την έγερση αγωγής αναφορικά με αυτή ο αδειούχος αυτός προσφέρει επαρκή αποζημίωση στο μέρος που ζημιώθηκε, το αναφερόμενο αυτό τελευταίο μέρος δεν αποζημιώνεται σε οποιαδήποτε αγωγή.

Ποινή

15. Πρόσωπο το οποίο εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί αγωγό χωρίς άδεια για το σκοπό αυτό, ή το οποίο παραβαίνει τους όρους της άδειας, ή οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού αναφορικά με αυτόν υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.