Άδεια για αγωγούς

3. Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εγκαταστήσει ή χρησιμοποιήσει αγωγό χωρίς άδεια βάσει του Νόμου αυτού.