Άδεια εγκατάστασης ή χρήσης αγωγών

4.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων Τροποποιητικού Νόμου, άρθρο 9, για εξόρυξη και ανεύρεση πετρελαίου, δύναται να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για άδεια εγκατάστασης και χρήσης αγωγού σε οποιαδήποτε γη στην Κύπρο, είτε η γη αυτή αποτελεί ή όχι περιουσία του προσώπου αυτού.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται από σχέδιο της γης που δείχνει, όσο το δυνατό πλησιέστερα, τα ονόματα των ιδιοκτητών και κατόχων αυτής, και επίσης την πορεία και κατεύθυνση του αγωγού και τη θέση οποιωνδήποτε αντλιοστασίων, δεξαμενών ή άλλων έργων σε σχέση με τον αγωγό αυτό.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει στον αιτητή αυτό, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτός κρίνει ορθό, άδεια εγκατάστασης και χρήσης αγωγού πάνω σε γη που δυνατό να αποτελεί ιδιοκτησία του αιτητή ή πάνω στην οποία δυνατό να έχει εξασφαλίσει άδεια διόδου, και σε τέτοια γη, αν υπάρχει, που δεν αποτελεί ιδιοκτησία του ή δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διόδου πάνω σε αυτή να προχωρήσει βάσει του πιο κάτω άρθρου 5.

(4) Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η άδεια αυτή αναφέρεται στο Νόμο αυτό ως ο αδειούχος.