ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

1. Ο Προϊστάμενος Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία να περιορίζει ή απαγορεύει για τέτοιο χρονικό διάστημα όπως αυτός θεωρεί αναγκαίο, οποιαδήποτε επικοινωνία με την ακτή ή με οποιοδήποτε άλλο σκάφος, από σκάφος, που αποβιβάζει επιβάτες σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου.

2. Ο Προϊστάμενος Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία να απαγορεύει σε οποιαδήποτε μέλη του πληρώματος οποιουδήποτε σκάφους να εγκαταλείπουν το σκάφος με σκοπό να αποβιβαστούν.

3. Ο Προϊστάμενος Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία να απαγορεύει σε οποιαδήποτε πρόσωπα εξαιρουμένου του αντιπροσώπου του πλοίου ή προμηθευτή πλοίου να επιβιβάζονται σε οποιοδήποτε σκάφος το οποίο ευρίσκεται σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου.

4. Ο πλοίαρχος οποιουδήποτε σκάφους που μεταφέρει επιβάτες στους οποίους δεν έχει δοθεί άδεια αποβίβασης θα προβαίνει σε τέτοια διαβήματα που δυνατό να απαιτούνται από τον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης για την ασφαλή φύλαξη των επιβατών αυτών.

5. Ο πλοίαρχος οποιουδήποτε σκάφους, αν αυτό απαιτείται, θα προσάγει οποιαδήποτε από τα επίσημα έγγραφα του σκάφους για λεπτομερή εξέταση από τον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης και θα υποβάλλει γραπτή δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα πάνω στο σκάφος αλλά από αυτά που αναφέρονται στον κατάλογο των επιβατών ή του πληρώματος.

6. Κατά την απουσία του Προϊστάμενου Λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης οποιοσδήποτε λειτουργός που εξουσιοδοτείται από αυτόν για το σκοπό αυτό δύναται να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που παραχωρούνται στον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης νοουμένου ότι ο λειτουργός αυτός θα αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε πράξη την οποία διενέργησε στον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης ο οποίος στη συνέχεια θα επικυρώνει, μεταβάλλει ή ακυρώνει την πράξη αυτή.