Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικοινωνίας μετά Σκαφών Νόμος.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

2. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, να εκδίδει Κανονισμούς για τον καλύτερο έλεγχο στην Κύπρο-

(α) των προσώπων που αποβιβάζονται ή που επιθυμούν να αποβιβαστούν από οποιοδήποτε σκάφος, και

(β) της επικοινωνίας μεταξύ των σκαφών και της ακτής ή οποιουδήποτε άλλου σκάφους.

Κάθε τέτοιος Κανονισμός όταν εκδοθεί δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν από οποιουσδήποτε τέτοιους Κανονισμούς θα ισχύουν οι Κανονισμοί που περιέχονται στο Παράρτημα του Νόμου αυτού.

Αδικήματα

3.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) ενεργεί κατά παράβαση, ή

(β) βοηθά ή παρακινεί οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργήσει κατά παράβαση, ή

(γ) εν γνώσει του παρέχει άσυλο σε πρόσωπο το οποίο γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ενέργησε κατά παράβαση,

οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε διατάγματος ή οδηγίας που δόθηκε βάσει και σύμφωνα με οποιοδήποτε τέτοιο Κανονισμό, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές του προστίμου και της φυλάκισης.

(2) Όταν πρόσωπο αποβιβάζεται στην Κύπρο κατά παράβαση οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε διατάγματος ή οδηγίας που δόθηκε βάσει και σύμφωνα με οποιοδήποτε τέτοιο Κανονισμό, ο πλοίαρχος του σκάφους από το οποίο το πρόσωπο αυτό αποβιβάζεται, θεωρείται, εκτός αν αποδείξει το αντίθετο, ότι έχει βοηθήσει και παρακινήσει το αδίκημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

1. Ο Προϊστάμενος Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία να περιορίζει ή απαγορεύει για τέτοιο χρονικό διάστημα όπως αυτός θεωρεί αναγκαίο, οποιαδήποτε επικοινωνία με την ακτή ή με οποιοδήποτε άλλο σκάφος, από σκάφος, που αποβιβάζει επιβάτες σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου.

2. Ο Προϊστάμενος Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία να απαγορεύει σε οποιαδήποτε μέλη του πληρώματος οποιουδήποτε σκάφους να εγκαταλείπουν το σκάφος με σκοπό να αποβιβαστούν.

3. Ο Προϊστάμενος Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία να απαγορεύει σε οποιαδήποτε πρόσωπα εξαιρουμένου του αντιπροσώπου του πλοίου ή προμηθευτή πλοίου να επιβιβάζονται σε οποιοδήποτε σκάφος το οποίο ευρίσκεται σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου.

4. Ο πλοίαρχος οποιουδήποτε σκάφους που μεταφέρει επιβάτες στους οποίους δεν έχει δοθεί άδεια αποβίβασης θα προβαίνει σε τέτοια διαβήματα που δυνατό να απαιτούνται από τον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης για την ασφαλή φύλαξη των επιβατών αυτών.

5. Ο πλοίαρχος οποιουδήποτε σκάφους, αν αυτό απαιτείται, θα προσάγει οποιαδήποτε από τα επίσημα έγγραφα του σκάφους για λεπτομερή εξέταση από τον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης και θα υποβάλλει γραπτή δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα πάνω στο σκάφος αλλά από αυτά που αναφέρονται στον κατάλογο των επιβατών ή του πληρώματος.

6. Κατά την απουσία του Προϊστάμενου Λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης οποιοσδήποτε λειτουργός που εξουσιοδοτείται από αυτόν για το σκοπό αυτό δύναται να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που παραχωρούνται στον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης νοουμένου ότι ο λειτουργός αυτός θα αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε πράξη την οποία διενέργησε στον Προϊστάμενο Λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης ο οποίος στη συνέχεια θα επικυρώνει, μεταβάλλει ή ακυρώνει την πράξη αυτή.