Αδικήματα

3.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) ενεργεί κατά παράβαση, ή

(β) βοηθά ή παρακινεί οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργήσει κατά παράβαση, ή

(γ) εν γνώσει του παρέχει άσυλο σε πρόσωπο το οποίο γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ενέργησε κατά παράβαση,

οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε διατάγματος ή οδηγίας που δόθηκε βάσει και σύμφωνα με οποιοδήποτε τέτοιο Κανονισμό, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές του προστίμου και της φυλάκισης.

(2) Όταν πρόσωπο αποβιβάζεται στην Κύπρο κατά παράβαση οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε διατάγματος ή οδηγίας που δόθηκε βάσει και σύμφωνα με οποιοδήποτε τέτοιο Κανονισμό, ο πλοίαρχος του σκάφους από το οποίο το πρόσωπο αυτό αποβιβάζεται, θεωρείται, εκτός αν αποδείξει το αντίθετο, ότι έχει βοηθήσει και παρακινήσει το αδίκημα.